پیچ آلنی استیلM6X15
پیچ قارچی استیل M6X15
پیچ آلنی M4X15
پیچ آلنی 8X20
.پیچ آلنی 8X35
.پیچ قارچی 8X30
پیچ قارچی 10X40
پیچ آلنی M3X10
پیچ آلنی M5X10
پیچ آلنی 8X15
پیچ آلنی 6X10
پیچ سرخزینه ای 40 در 40
آلنی M4X7
پیچ قارچی M5X10
پیچ قارچی M6X10
نبشی آهنی کروماته 40 در 40
نبشی مخفی آهنی 135 درجه 20 در 20
مخفی آهنی کروماته 135 درجه 20 در 20
پیچ سر خزینه ای 30 در 30
نبشی آهنی مخفی کروماته 45 در 45
نبشی آهنی 135 درجه 45 در 45
نبشی آهنی 135 درجه 30 در 30
مخفی آهنی 90 درجه کروماته 20 در 20
نبشی دیواره دار 25 در 20
نبشی دیواره دار 40 در 40
نبشی دیواره دار 40 در 80
نبشی آهنی مخفی کروماته 30 در 30
نبشی ساده 20 در 20 ام 5
نبشی دیواره دار 45 در 45
نبشی دیواره دار 30 در 30
نبشی دیواره دار 20 در 20
مهره تخت M5
نبشی ساده آلومنیومی 40در 40
نبشی ساده 30 در 30
نبشی ساده 20 در 20 ام 4
مهره واشر دار ام 6 شیار 8
مهره واشر دار ام 5
مهره تخت M8
مهره تخت M6
پیچ تی ام 5 شیار 6
نبشی مخفی داخلی(زاماکی)20در 20
نبشی مخفی داخلی (زاماکی )30 در 30
مهره واشر دار ام 8
مهره تی ام 5 شیار 8
مهره تی ام 5 شیار 10
پیچ تی ام 8
پیچ تی ام 6 شیار 8
مهره تی ام 6
مهره تی ام 4
مهره تی ام 6 شیار 10
مهره تی ام 5 شیار 6
مهره تی ام 8 شیار 10
مهره تخت M4