تاریخچه اکستروژن آلومینیوم

تاریخچه اکستروژن آلومینیوم

از آنجایی که اکستروژن آلومینیوم بیش از ۱۰۰ سال پیش وجود داشته ، در تولید آن روش های نوآورانه زیادی استفاده شده است . از استفاده اولیه آن در ایجاد لوله ها و سیم ها گرفته تا برنامه های کاربردی آینده در ساخت ایستگاه فضایی. اکستروژن الومینیوم دارای تاریخ غنی است. فرایند اکستروژن ابتدا در سال…