بازیافت آلومینیوم

بازیافت آلومینیوم در دهه های اخیر بخش وسیعی از آلیاژهای آلومینیوم کارپذیر دنیا از بازیافت قراضه یا ضایعات آلومینیوم تأمین می شود . که در صورت کیفیت مطلوب، در فرایند اکستروژن و تولید پروفیل آلومینیوم از آن ها استفاده می شود . این قراضه و ضایعات ناشی از پس ماندهای صنعتی و قطعات اسقاطی است …

بازیافت آلومینیوم Read More »