پروفیل اکستروژن آلومینیوم

قیمت آلومینیوم نزولی شد.

 

 

 

قيمت آلومينيوم نزولي شد
سمت و سوي بازار جهاني فلز نقره اي

نويسنده: سحر نمايشي

روز گذشته قيمت آلومينيوم در بازارهاي جهاني بر خلاف ساير فلزات پايه با روند نزولي به بازار خود پايان داد. اين در حالي است که قيمت اين فلز نقره اي طي يک ماه اخير در بازارهاي جهاني روند افزايشي داشت و اکثر کارشناسان را نگران کرده بود.
    در هفته گذشته نوسان قيمت جهاني نفت از يکسو و انتشار اخباري مبني بر افزايش موجودي انبارها از سوي ديگر تاثيرات بسيار زيادي را بر بازار آلومينيوم گذاشت و باعث افت شد، به طوري که روز گذشته اين محصول در بازارهاي جهاني با نرخ يک هزار و ۸64 دلار در هر تن معامله شد، البته اين در شرايطي است که هرکيلوگرم از اين محصول در بازار داخلي همچنان ۷ هزار و 8۰۰ تومان به فروش مي رسد.
    افزايش شديد موجودي انبارها در بورس فلزات لندن در اوايل ماه مه موجب شد که ذهنيت عمومي معامله گران در اين بازار به سمت رشد عرضه آلومينيوم در کوتاه مدت معطوف شود، اين در حالي است که از اوايل سال 2014 تا کنون يعني بيش از يک سال گذشته موجودي انبارهاي اين فلز نقره اي به صورت نسبي در حال کاهش بوده است و نشان از افزايش مستمر تقاضا دارد.
    از طرفي هم کاهش مجدد خريدارها براي استفاده از موقعيت هاي خريد، باز هم قيمت اين فلز را به ميزان قابل توجهي کاهشي کرد. پس از آن و با سقوط بهاي نفت و تزريق يک جو ترديد به بازارهاي جهاني در کنار کاهش حجم توليد صنعتي چين و تضعيف دورنماي اقتصادي اين کشور، قيمت اين فلز را به سمت نزول قيمت ها سوق داد تا جايي که روز جمعه نيز يک روز ريزشي براي قيمت آلومينيوم ثبت شد. به دليل کاهش موجودي انبارها و قرار داشتن در روزهاي گرم سال، شاهد افزايش سنتي تقاضا خواهيم بود که در اين صورت مي توان باز هم به تثبيت نرخ اين فلز نقره اي و افزايش مجدد آن اميدوار بود.
    از سوي ديگر نيز پيش بيني ها نشان مي دهد كه بازار جهاني آلومينيوم در مدت چند سال آينده با كمبود موجودي انبارها مواجه خواهد شد چون كاهش توليد آثار منفي خواهد گذاشت و در نتيجه تقاضاي نسبي افزايش پيدا خواهد كرد.
    پيش بيني ديگر اين است كه در نيمه دوم سال 2015 و سال 2016 با بيش از يک ميليون تن كسري آلومينيوم در بازار جهاني مواجه شويم كه موجب خواهد شد كاهش موجودي در جهان به 4 ميليون تن ( نصف ميزان آنچه كه در پايان 2013 به دست آمد) افزايش يابد. قيمت ها افزايش پيدا خواهد كرد اما انتظار نمي رود كه افزايش شديد و پايدار باشد چون باعث خواهد شد كه ظرفيت هاي تعطيل شده مجددا راه اندازي شوند. به اين ترتيب ريزش متغيرهاي مهم بازار فلزات پايه گويي بر روند قيمت آلومينيوم داخلي تاثير چنداني نداشته است، چرا که اين فلز در برابر نزول قيمت مقاومت مي کند؛ آن هم در شرايطي که فلزات پايه در سرازيري نزول افتاده اند.
    به گفته يکي از کارشناسان حوزه فلزات پايه با وجود کاهش نرخ ارز و نزول شديد قيمت ها در بورس فلزات لندن، قيمت آلومينيوم در بازار داخل تغييري نداشته است و اين در حالي است که با توجه به انحصاري بودن بازار آلومينيوم، بر خلاف متغيرهاي واقعي موثر بر بازار قيمت بيلت آلومينيوم حتي اندکي افزايش يافته است. قيمت هاي هفته گذشته هر کيلو بيلت آلومينيوم ۷7۰۰ تومان بوده که طي هفته جاري به ۷8۰۰ تومان رسيده است.
    وي دليل اصلي اين افزايش قيمت را انحصاري بودن بازار دانسته و اظهار کرد: تشنه نگه داشتن بازار و عدم عرضه به موقع بيلت، عامل مهمي در افزايش قيمت آلومينيوم است.
    او تاکيد کرد: اگر عرضه بيلت آلومينيوم هر هفته به طور مداوم انجام شود، ديگر با مشکل افزايش قيمت بازار روبه رو نخواهيم بود.
    تجربه نشان داده است که جهت گيري قيمت ها در بازارهاي کالايي در يک جهت حرکت مي کند. هم اکنون که قيمت نفت، مس، غلات، سنگ آهن و آلومينيوم از کف قيمتي خود در ابتداي سال 2015 فاصله گرفته به نظر مي رسد بتوان به روند افزايشي آن اميدوار بود. البته نوسان موجودي انبارها باعث شده تا يک تغيير در جهت حرکت نمودار قيمتي اين فلز به ثبت برسد که مي تواند موقتي باشد با توجه به اين موارد دورنماي قيمت آلومينيوم را بايد مثبت ارزيابي کرد.
    
    

نمودار قیمت آلومینیوم
 

    

 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3478 به تاريخ 20/2/94، صفحه 14 (بورس كالا)

امتیاز بدهید
پیمایش به بالا