انبساط گرمایی آلومینیوم

انبساط گرمایی آلومینیوم

وقتی دمای آلومیینیوم افزایش میابد فلز منبسط میشود که به آن انبساط گرمایی آلومینیوم می گویند. به طور مثال اگر دمای آلومینیوم 6063 -20 درجه سانتی گراد باشد وطول آن2700 میلیمتر باشد و آن را به دمای 30 درجه سانتی گراد برسانیم ، طول آن متعاقبا به دلیل انبساط آلومینیوم / به 2703 میلیمتر می رسد.

افزایش 3 میلیمتری طول آلومینیوم به دلیل همین پدیده است. این افزایش طول باید مورد توجه قرار گیرد مخصوصا در صنایعی که در آن دما تغییرات بسیاری دارد.

برای محاسبه انبساط پروفیل آلومینیوم از دستور زیر استفاده کنید:
ضریب انبساط λ :(m.k) /( µm)
در زیر طریقه محاسبه افزایش طول مثال بالا را توضیح می دهیم :
ضریب انبساط گرمایی λ  که برای آلیاژ 6063 برابر 23.5  (m.k) /( µm) است.

اگر طول آن 2700 میلیمتر و دمای اولیه -20 باشد :
23.5 µm/(m * K) * 2700 mm * 50 K (from-20̊ C to + 30̊ C) = 3172.5 µm = 3 mm

همچنین ضرایب دیگر آلیاژ های معروف در جدول زیر آمده اس

آلیاژ آلومینیوم

ضریب انبساط آلومینیوم

10-6 c°-1

10-6 °F-1

 آلیاژ 1100

23.6 13.1

آلیاژ  2024

22.9 12.7

آلیاژ 6061

23.6

13.1

 آلیاژ  7075 23.4

13.0

آلیاژ 356.0 21.5

11.9

امتیاز بدهید
پیمایش به بالا