دسامبر 14, 2014 در پروفیل آلومینیومی, مطالب آموزشی و اخبار
آلیاژ ۶۰۶۳ و خواص آن

ﺧﻮاص و ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎي آلیاژ ۶۰۶۳

آلیاژ ۶۰۶۳ آلومینیوم را می توان یکی از پر کاربرد ترین انواع آلیاژ های آلومینیوم دانست

 این آلیاژ پر طرفدارترین آلیاژ آلومینیوم در تولید پروفیل آلومینیوم و اکسترود آلومینیوم است.

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻮﺷﻜﺎرى ﺧﻮب ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ و ﺟﻠﻮه آﻧﻮداﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎرى ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ آﻟﻴﺎژ اﺳﺖ .

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺘﻮل ، ﻣﻴﻠﻪ ، ﻟﻮﻟﻪ ، ﻧﺮده ، ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻛﺴﺘﺮودى یا ﭘﺮوﻓﻴﻞ آلومینیوم در ﺳﺎﺧﺖ در و ﭘﻨﺠﺮه ، ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ، ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى آﺑﻴﺎرى ، ورق ﻫﺎى آﺟﺪار ﺑﺮاى ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ، ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎرى اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه و ﺳﻘﻒ ﻫﺎى ﻛﺎذب ، ﻛﻒ ﻛﺎﻣﻴﻮن و ﺗﺮﻳﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ آلیاژ ۶۰۶۳

دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه (درﺻﺪ وزﻧﻰ )
(Chemical composition (mass
ﻧﺎم آﻟﻴﺎژ
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﻛﺪام
١٥.٠≤ ٠٥.٠≤ Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si ۶۰۶۳
١.٠≤ ١.٠≤ ١.٠≤ ٩.٠ـ٤٥.٠ ١.٠≤ . ٣٥.٠≤ ٦.٠ـ٢.٠ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺗﻴﭙﻴﻚ آﻟﻴﺎژ ۶۰۶۳

ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺮارﺗﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﭼﮕﺎﻟﻰ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﻰ ﺧﻄﻰ در دﻣﺎي١٠٠- ٢٠ C ﮔﺮﻣﺎي وﻳﮋه ﺣﺪ ﻣﺬاب ﺣﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﺮﺷﻰ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﻚ ﻛﺸﺸﻰ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻰ
%IACS λ

w.m k

R

n m

g /cm ɑ

μm.m.k

Cp

J.kg.k

T

C

T

C

G

Gpa

E

Gpa

۵۸ ۱۲۶ ۳۰ ۲٫۶۹ ۲۳٫۴ ۹۰۰ ۶۵۵ ۶۱۵ ۲۵٫۸ ۶۸٫۳ ۶۰۶۳-O
۵۰ ۱۱۲ ۳۵ ۲٫۶۹ ۲۳٫۴ ۹۰۰ ۶۵۵ ۶۱۵ ۲۵٫۸ ۶۸٫۳ ۶۰۶۳-T1
۵۵ ۱۲۱ ۳۲ ۲٫۶۹ ۲۳٫۴ ۹۰۰ ۶۵۵ ۶۱۵ ۲۵٫۸ ۶۸٫۳ ۶۰۶۳-T5
۵۳ ۱۱۶ ۳۳ ۲٫۶۹ ۲۳٫۴ ۹۰۰ ۶۵۵ ۶۱۵ ۲۵٫۸ ۶۸٫۳ ۶۰۶۳-T6,T83

ﺧﻮاص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻰ آلیاژ ۶۰۶۳

ﻧﺤﻮه ﺳﺮد ﺷﺪن زﻣﺎن(ﺳﺎﻋﺖ) دﻣﺎ(ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻰ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ٢٨ Cدر ﺳﺎﻋﺖ از دﻣﺎى ٤١٥ﺗﺎ ٢٦٠ C° ﺳﺮد ﺷﻮد ۲-۳ ۴۱۵ آﻧﻴﻠﻴﻨﮓ
_ _ ۵۲۰ اﻧﺤﻼل ﺳﺎزي
_ ۱ ۲۰۵-۱۸۲ T5
_ ۸ ۱۷۵ T6


ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺗﻴﭙﻴﻚ آﻟﻴﺎژ ۶۰۶۳

اﻳﻦ ﺧﻮاص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﺴﺘﮕﻰ٢(Mpa) اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺮﺷﻰ(Mpa) ﺳﺨﺘﻰ١(HB) درﺻﺪ ازدﻳﺎد ﻃﻮل اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ(Mpa) اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻰ(Mpa) ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻰ
۵۵ ۶۹ ۲۵ _ ۴۸ ۹۰ O
۶۲ ۹۷ ۴۲ ۲۰ ۹۰ ۱۵۲ T1
_ _ _ ۲۲ ۹۰ ۱۷۲ T4
۶۹ ۱۱۷ ۶۰ ۱۲ ۱۴۵ ۱۸۶ T5
۶۹ ۱۵۲ ۷۳ ۱۲ ۲۱۴ ۲۴۱ T6
_ ۱۵۲ ۸۲ ۹ ۲۴۱ ۲۵۵ T83
_ ۱۲۴ ۷۰ ۱۰ ۱۸۶ ۲۰۷ T831
_ ۱۸۶ ۹۵ ۱۲ ۲۶ ۲۹۰ T832

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت:

(١)  ﻧﻴﺮوى ٥٠٠ kg و ﻗﻄﺮ ﺳﺎﭼﻤﻪ ۱۰ mm

(٢) درﺳﻴﻜل های۵ ١٠٨xو ﺗﺴﺖ ﺗﻴﭗ ﻣﻮر R.R

ﻣﻨﺒﻊ : ﻛﺘﺎب آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و آﻟﻴﺎژﻫﺎى آن ( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ) ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه :ﺟﻮاد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن و ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺮاﺟﻴﺎن ، ﭼﺎپ اول


دانلود pdf مشخصات فني آلیاژ  ۶۰۶۳