کاتالوگ آلیاژ 6063 آلومینیوم

آلیاژ 6063 و خواص آن

ﺧﻮاص و ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎي آلیاژ 6063

آلیاژ 6063 آلومینیوم را می توان یکی از پر کاربرد ترین انواع آلیاژ های آلومینیوم دانست این آلیاژ پر طرفدارترین آلیاژ آلومینیوم در تولید پروفیل آلومینیوم و اکسترود آلومینیوم است.

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻮﺷﻜﺎرى ﺧﻮب ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ و ﺟﻠﻮه آﻧﻮداﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎرى ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ آﻟﻴﺎژ اﺳﺖ .

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺘﻮل ، ﻣﻴﻠﻪ ، ﻟﻮﻟﻪ ، ﻧﺮده ، ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻛﺴﺘﺮودى یا ﭘﺮوﻓﻴﻞ آلومینیوم در ﺳﺎﺧﺖ در و ﭘﻨﺠﺮه ، ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ، ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى آﺑﻴﺎرى ، ورق ﻫﺎى آﺟﺪار ﺑﺮاى ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ، ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎرى اﻛﺴﺘﺮود ﺷﺪه و ﺳﻘﻒ ﻫﺎى ﻛﺎذب ، ﻛﻒ ﻛﺎﻣﻴﻮن و ﺗﺮﻳﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ آلیاژ 6063

دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه (درﺻﺪ وزﻧﻰ )
(Chemical composition (mass
ﻧﺎم آﻟﻴﺎژ
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﻛﺪام
١٥.٠≤ ٠٥.٠≤ Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si 6063
١.٠≤ ١.٠≤ ١.٠≤ ٩.٠ـ٤٥.٠ ١.٠≤ . ٣٥.٠≤ ٦.٠ـ٢.٠

ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺗﻴﭙﻴﻚ آﻟﻴﺎژ 6063

ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺮارﺗﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﭼﮕﺎﻟﻰ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﻰ ﺧﻄﻰ در دﻣﺎي١٠٠- ٢٠ C ﮔﺮﻣﺎي وﻳﮋه ﺣﺪ ﻣﺬاب ﺣﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﺮﺷﻰ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﻴﻚ ﻛﺸﺸﻰ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻰ
%IACS λ

w.m k

R

n m

g /cm ɑ

μm.m.k

Cp

J.kg.k

T

C

T

C

G

Gpa

E

Gpa

58 126 30 2.69 23.4 900 655 615 25.8 68.3 6063-O
50 112 35 2.69 23.4 900 655 615 25.8 68.3 6063-T1
55 121 32 2.69 23.4 900 655 615 25.8 68.3 6063-T5
53 116 33 2.69 23.4 900 655 615 25.8 68.3 6063-T6,T83

ﺧﻮاص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻰ آلیاژ 6063

ﻧﺤﻮه ﺳﺮد ﺷﺪن زﻣﺎن(ﺳﺎﻋﺖ) دﻣﺎ(ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻰ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ٢٨ Cدر ﺳﺎﻋﺖ از دﻣﺎى ٤١٥ﺗﺎ ٢٦٠ C° ﺳﺮد ﺷﻮد 2-3 415 آﻧﻴﻠﻴﻨﮓ
_ _ 520 اﻧﺤﻼل ﺳﺎزي
_ 1 205-182 T5
_ 8 175 T6

ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺗﻴﭙﻴﻚ آﻟﻴﺎژ 6063

اﻳﻦ ﺧﻮاص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﺴﺘﮕﻰ٢(Mpa) اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺮﺷﻰ(Mpa) ﺳﺨﺘﻰ١(HB) درﺻﺪ ازدﻳﺎد ﻃﻮل اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ(Mpa) اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻰ(Mpa) ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻰ
55 69 25 _ 48 90 O
62 97 42 20 90 152 T1
_ _ _ 22 90 172 T4
69 117 60 12 145 186 T5
69 152 73 12 214 241 T6
_ 152 82 9 241 255 T83
_ 124 70 10 186 207 T831
_ 186 95 12 26 290 T832

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت:

(١)  ﻧﻴﺮوى ٥٠٠ kg و ﻗﻄﺮ ﺳﺎﭼﻤﻪ 10 mm

(٢) درﺳﻴﻜل های5 ١٠٨xو ﺗﺴﺖ ﺗﻴﭗ ﻣﻮر R.R

ﻣﻨﺒﻊ : ﻛﺘﺎب آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و آﻟﻴﺎژﻫﺎى آن ( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ) ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه :ﺟﻮاد ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن و ﺣﺴﻴﻦ ﺳﺮاﺟﻴﺎن ، ﭼﺎپ اول

دانلود pdf مشخصات فني آلیاژ  6063

5/5 - (1 امتیاز)
پیمایش به بالا