طراحی انواع مقاطع پروفیلهای اکستروژن آلومینیومی در این صنعت با استفاده از توانمندی بخش فنی مهندسی ما که یکی از برجسته ترین و ماهرترین تیم طراحی در ایران می باشدصورت می پذیرد.ساخت قالب اکستروژن با استفاده از سیستم cadcamو ماشین آلات cnc صورت پذیرفته و متناسب با وضعیت مقطع با متناسبترین دستگاه پرس موجود در این صنعت تولید  بسته بندی و به مشتریان تحویل می گردد.پروفیل آلومینیوم


سشوار دستگاه ATM

سشوار دستگاه ATM

سشوار دستگاه ATM

سشوار دستگاه ATM

سشوار دستگاه ATM

سشوار دستگاه ATM

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک

هیت سینک