عملیات حرارتی آلومینیوم

عملیات حرارتی آلومینیوم

انواع عملیات حرارتی آلومینیوم : به منظور حصول خواص دلخواه بر روی آلیاژهای کارپذیر و ریختگی آلومینیوم عملیات ها متفاوتی صورت می گیرد که در زیر به صورت جزیی به آن ها اشاره می شود، برای مطالعه ی بیشتر در این رابطه به کتب نوشته شده در مرجع مراجعه شود . آنیلAnneal: برای آلیاژهای عملیات…