بازیافت آلومینیوم

بازیافت آلومینیوم

در دهه های اخیر بخش وسیعی از آلیاژهای آلومینیوم کارپذیر دنیا از قراضه یا ضایعات آلومینیوم تأمین می شود که این قراضه و ضایعات ناشی از پس ماندهای صنعتی و قطعات اسقاطی است که قبلاً استفاده شده است. دلیل این مسئله ایجاد ارزش افزوده در شبکۀ تولید است. به هر حال جایگزین کردن حتی بخش کوچکی…