ویژگی های آلیاژ ۲۰۲۴

ویژگی های آلیاژ ۲۰۲۴

کاربردهای آلیاژ ۲۰۴۸ به صورت ورق و پلیت برای ساخت اجزا و سازه ها در صنایع هوایی و تجهیزات نظامی کاربرد دارد. خواص شیمیایی آلیاژ ۲۰۴۸ خواص فیزیکی آلیاژ ۲۰۴۸    خواص مکانیکی تیپیک آلیاژ ۲۰۴۸ با ضخامت ۷۵ میلیمتر در دمای مختلف (این خواص به صورت تیپیک عنوان شده است و در حالت های…