پروفیل های پنل خورشیدی

پروفیل های پنل خورشیدی

ما با استفاده از تخصص صنعتیمان پنل های آلومینیومی خورشیدی با ویژگی های کلاس جهانی تولید می کنیم و از جدیدترین فن آوری های تولید پنل های آلومینیومی خورشیدی استفاده می کنیم و همچنین روش های اکسترود آلومینیوم خود را به روز می کنیم تا بتوانیم به این اهداف برسیم. شرکت آلوم طرح پاسارگاد با…