بهمن ۲۵, ۱۳۹۶ Off نظرات در کاربرد آلومینیوم, مطالب آموزشی و اخبار
هیت سینک ها را بیشتر بشناسیم

فاکتور های طراحی هیت سینک در بازده رسانندگی گرمایی آن تاثیر دارند.

بهترین گزینه برای ساختن هیت سینک ها آلیاژ های آلومینیوم هستند. آلومینیوم ۱۰۵۰A  یکی از بهترین آلیاژ ها در رسانندگی گرما است که رسانندگی معادل ۲۲۹  w/m.kدارند ولی از لحاظ مکانیکی نرم هستند. در این صنعت آلیاژ های ۶۰۶۰ و ۶۰۶۳ به طور متداول مورد استفاده قرار میگیرند که رسانندگی گرمایی ای معادل ۲۰۱ w/m.k را دارند. این مقادیر به جنس آلیاژ بستگی دارند.

فلز مس تقریبا دو برابر رسانندگی گرمایی آلومینیوم را دارد ولی چگالی آن سه برابر چگالی آلومینیوم است و قیمت آن تقریبا چهار تا شش برابر قیمت آن و همچنین مس قابلیت اکسترود پذیری ندارد به همین دلیل آن را ذوب کرده و در قالب های ریخته گری میریزند.

الماس نیز میتواند به عنوان هیت سینک به کار رود و رسانندگی گرمایی آن برابر ۲۰۰۰ w/m.k که تقریبا پنج برابر مس است. در فلزات گرما را از طربق جابه جایی الکترون ها انتقال میدهند در صورتی که در الماس از طربق لرزش های شبکه بلوری منتقل میشود. امروزه الماس مصنویعی در مدار مجتمع با قدرت بالا و دیود های لیزری استفاده می شود.

در کل متخصصین ما به شما هیت سینک های آلومینیومی را پیشنهاد می دهند زیرا از لحاظ در دسترس بودن و قیمت بهترین گزینه هستند.منبع:  abl-heatsinks