اسفند ۲, ۱۳۹۶ Off نظرات در کاربرد آلومینیوم, مطالب آموزشی و اخبار
انبساط گرمایی آلومینیوم

وقتی دمای آلومیینیوم افزایش میابد فلز منبسط میشود که به آن انبساط گرمایی می گویند.

برای مثال اگر دمای آلومینیوم ۶۰۶۳ -۲۰ درجه سانتی گراد باشد وطول آن۲۷۰۰ میلیمتر باشد و آن را به دمای ۳۰ درجه سانتی گراد برسانیم ، طول آن متعاقبا به دلیل انبساط گرمایی به ۲۷۰۳ میلیمتر می رسد.

افزایش ۳ میلیمتری طول آلومینیوم به دلیل همین پدیده است. این افزایش طول باید مورد توجه قرار گیرد مخصوصا در صنایعی که در آن دما تغییرات بسیاری دارد.

برای محاسبه انبساط آلومینیوم از دستور زیر استفاده کنید:
ضریب انبساط λ :

 (m.k) /( µm)
در زیر طریقه محاسبه افزایش طول مثال بالا را توضیح می دهیم :
ضریب انبساط گرمایی: λ  که برای آلیاژ ۶۰۶۳ برابر ۲۳٫۵  (m.k) /( µm) است.

اگر طول آن ۲۷۰۰ میلیمتر و دمای اولیه -۲۰ باشد :
۲۳٫۵ µm/(m * K) * 2700 mm * 50 K (from-20̊ C to + 30̊ C) = 3172.5 µm = 3 mm


همچنین ضرایب دیگر آلیاژ های معروف در جدول زیر آمده است

آلیاژ آلومینیوم

ضریب انبساط گرمایی

۱۰ c°

۱۰ °F-1

 آلیاژ ۱۱۰۰

۲۳٫۶ ۱۳٫۱

آلیاژ  ۲۰۲۴

۲۲٫۹ ۱۲٫۷

آلیاژ ۶۰۶۱

۲۳٫۶

۱۳٫۱

 آلیاژ  ۷۰۷۵ ۲۳٫۴

۱۳٫۰

آلیاژ ۳۵۶٫۰ ۲۱٫۵

۱۱٫۹منبع :  alumeco